“มติคณะกรรมการประเมินทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตปริญญาตรี มจร ส่วนกลาง”

“มติคณะกรรมการประเมินทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตปริญญาตรี มจร ส่วนกลาง”      …

“ประชุมคณะกรรมการประเมินทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตปริญญาตรี มจร ส่วนกลาง”

“ประชุมคณะกรรมการประเมินทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตปริญญาตรี มจร ส่วนกลาง”      เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ มีนาคม เวลา ๑๓.๓๐…

‘มจร ไร่ขิง ยืนหนึ่ง!! ด้านทักษะภาษาอังกฤษนิสิตปริญญาตรี’

‘มจร ไร่ขิง ยืนหนึ่ง!! ด้านทักษะภาษาอังกฤษนิสิตปริญญาตรี’      วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ สถาบันภาษา มจร ร่วมกับ…

ตารางเรียนภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) ๑/๒๕๖๔

    ตารางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ สถาบันภาษา…

จัดอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง “Useful Tips for Writing a Research…

เมื่อวันที่  ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. สถาบันภาษา จัดอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง "Useful Tips…