Browsing Category

MCU-GET

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ MCU-GET วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET…

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ MCU-GET วันที่ ๒๕ ก.ค. ๖๓ มจร วข ขอนแก่น

ประกาศสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET…

“ประเมินทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตปริญญาตรี วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาฯ(วัดไร่ขิง)”

“ประเมินทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตปริญญาตรี วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาฯ(วัดไร่ขิง)”     วันนี้ (๒๑ ก.ค.๖๓)…

‘ตำแหน่งหน้าที่ไม่เป็นอุปสรรคของการเรียนรู้’ รองอธิการบดี มจร…

‘ตำแหน่งหน้าที่ไม่เป็นอุปสรรคของการเรียนรู้’ รองอธิการบดี มจร สอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ      เมื่อวันที่…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาอังกฤษ MCU-GET มจร วิทยาเขตนครราชสีมา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาอังกฤษ MCU-GET ◇ วันอาทิตย์ที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ◇ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.…

“ดร.อำนาจ ไม่หยุด! ศึกษาต่อปริญญาเอก สาขาพระไตรปิฏกศึกษา มจร”

"ดร.อำนาจ ไม่หยุด! ศึกษาต่อปริญญาเอก สาขาพระไตรปิฏกศึกษา มจร” วันนี้ (๑๕ ก.ค.๖๓) ที่วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส…