“พระมหาสมปอง-สอบภาษาอังกฤษ เรียนต่อปริญญาเอก มจร”

“พระมหาสมปอง-สอบภาษาอังกฤษ เรียนต่อปริญญาเอก มจร”
       วันนี้ (๒๕ ก.ค.๖๓) สถาบันภาษา ร่วมกับ วิทยาเขตขอนแก่น จัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET ผู้เข้าศึกษาต่อหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต ที่อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา โดยมีผู้เข้าสอบจำนวน ๘๓ รูป/คน โดยวิทยาเขตขอนแก่นมีบันทึกขอความร่วมมือไปยังสถาบันภาษา เพื่อมาดำเนินการจัดสอบให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ผู้สัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย (ส่วนกลาง) ได้ลงทะเบียนเข้าสอบภาษาอังกฤษ MCU-GET ด้วยเช่นกัน และได้นั่งสอบในลำดับที่ ๑ แถวหน้าห้องสอบ