‘สถาบันภาษา จัดสอบภาษาอังกฤษ MCU-GET ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓’

‘สถาบันภาษา จัดสอบภาษาอังกฤษ MCU-GET ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓’
     วันนี้ (๒๖ ก.ค.๖๓) สถาบันภาษา ได้มีการจัดสอบภาษาอังกฤษ MCU-GET ประจำเดือนกรกฎาคม ตามตารางสอบประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ โซน C ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม มจร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าสอบจำนวน ๖๓ รูป/คน ประกอบด้วย อาจารย์ นิสิต บุคคลทั่วไป และผู้เข้าศึกษาต่อระดับดุษฎีบัณฑิต
ในภาคบ่ายวันนี้ จะมีผู้บริหารระดับสูงมาร่วมเป็นกรรมสอบสัมภาษณ์ (Speaking Skill) ประกอบด้วย
◇ พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
◇ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
◇ พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. คณยดีบัณฑิตวิทยาลัย
◇ พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันภาษา
◇ ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีระโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์
นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นกรรมการสอบ เช่น
◇ ศ.ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์
◇ ศ.ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ
◇ Mr.David Young จากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
◇ Mr.David Roystone สถาบันภาษา มจร
     โดยเฉพาะ รองอธิการบดีทั้ง ๒ ท่าน เป็นผู้ที่ผลักดันนโยบายการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตผ่านข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัย เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและยกมาตรฐานภาษาอังกฤษของผู้เรียนให้ทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ