สุดยอด! ปริญญาตรี มจร วัดไร่ขิง สอบภาษาอังกฤษ MCU-GET คะแนนสูงสุด’

สุดยอด! ปริญญาตรี มจร วัดไร่ขิง สอบภาษาอังกฤษ MCU-GET คะแนนสูงสุด’
    เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ค.๖๓ สถาบันภาษา ร่วมกับ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี (วัดไร่ขิง) จัดการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๓ และ ปีที่ ๔ จำนวน ๓๕ รูป/คน โดยมี พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน,ผศ.ดร.ผู้อำนวยการสถาบันภาษา เดินทางไปเป็นประธานสอบสัมภาษณ์ในทักษะการพูดด้วยตนเอง
     การตรวจคะแนนสอบ พบว่า มีนิสิตจำนวน ๒ รูป/คน ได้ผลคะแนนสูงเป็นประวัติการณ์ โดยที่ Phra Nutpasit Panyacamo ผู้สอบลำดับที่ ๑๒ นิสิตชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สอบได้คะแนนสูงสุด ๓๖๔.๕๐ คะแนน จากคะแนนสอบทั้ง หมด ๔๐๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๑๓
        จากการสอบถาม ดร.พัชราวลัย ศุภภะ ผู้รับผิดชอบโครงการเสริมหลักสูตรและประเมินทักษะภาษาอังกฤษนิสิตระดับปริญญาตรี ของวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี (วัดไร่ขิง) ทราบว่า Phra Nutpasit Panyacamo เป็นลูกครึ่งเชื่อสายอินเดีย โยมมารดาเป็นชาวไทย ครอบครัวบิดาเป็นชาวอินเดีย อีกทั้งก่อนจะมาศึกษาที่วิทยาลัยสงฆ์แห่งนี้ ท่านได้เรียนในวิทยาลัยแห่งหนึ่งในหลักสูตรนานาชาติ
       นอกจากนี้ ยังปรากฎอีกว่า ผู้สอบลำดับที่ ๑๓ ชื่อว่า Mr.Nilantha Indunil Swarnsinghe Diddenye Gedara นิสิตชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สอบได้คะแนนรองลงมา โดยได้คะแนน ๒๗๘.๕๐ คะแนน จากคะแนนสอบทั้ง หมด ๔๐๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๖๓
     สำหรับ Mr.Nilantha Indunil Swarnsinghe Diddenye Gedara เป็นนิสิตแลกเปลี่ยนชาวศรีลังกา ที่สนใจศึกษาต่อด้านพระพุทธศาสนาและสนใจเข้ามาศึกษาต่อวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี (วัดไร่ขิง)
อย่างไรก็ตาม วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี (วัดไร่ขิง) ได้มีกิจกรรมอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตและบุคลากรของวิทยาลัยสงฆ์อย่างต่อเนื่อง โดยมีคณาจารย์ผู้มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษจำนวนหลายท่าน เช่น ผศ.ดร.อุบล วุฒิพรโสภณ ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ผศ.ดร.โยตะ ชัยวรมันกุล อาจารย์ประจำสาขาพระพุทธศาสนา ที่ให้ความสำคัญและส่งเสริมการอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษของวิทยาลัยสงฆ์เป็นประจำ