‘มจร วข.นครราชสีมา พร้อมสอบ MCU-GET’

‘มจร วข.นครราชสีมา พร้อมสอบ MCU-GET’
      สถาบันภาษา ร่วมกับ วิทยาเขตนครราขสีมา จัดสอบภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี (ตามบันทึกข้อความที่ อว ๘๐๓๖/๗๓ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ขอความอนุเคราะห์จัดสอบภาษาอังกฤษ เพื่อการขอให้มีจัดภาษาอังกฤษ    MCU-GET สำหรับนิาตระดับปริญญาตรี
    สถานที่ในการจัดสอบมีความพร้อมสูง โดยทีมงานวิทยาลัยสงฆ์ จัดเตรียมได้ตามมาตรฐานการจัดสอบของสถาบันภาษา เรียก  ว่า “พร้อมมาก