ดาวน์โหลด

File File size Downloads
pdf ข้อบังคับ ว่าด้วยการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับดุษฎีบัณฑิต -๒๕๕๙ 531 KB 211
pdf ข้อบังคับ ว่าด้วยการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับมหาบัณฑิต ๒๕๕๗ 1 MB 184
pdf ประกาศ ว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี ๒๕๖๓ 136 KB 214
pdf ประกาศ เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา ๒๕๖๐ 1 MB 179
pdf ประกาส เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ประจำ 1 MB 803
jpg คิวอาร์โค็ด แจ้งชำระค่าลงทะเบียนเรียน 214 KB 492
ppt แนะแนวหลักสูตร 56 MB 678
pdf แบบฟอร์มขอเปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษตามข้อบังคับ ฯ 46 KB 503
pdf คู่มือการสมัครสอบ MCU-GET ผ่านระบบออนไลน์ 425 KB 1282
pdf Preparation for MCU_GET 6 MB 2230
pdf คู่มือหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 1 MB 2345