ดาวน์โหลด

File File size Downloads
pdf ข้อบังคับ ว่าด้วยการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับดุษฎีบัณฑิต -๒๕๕๙ 531 KB 70
pdf ข้อบังคับ ว่าด้วยการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับมหาบัณฑิต ๒๕๕๗ 1 MB 74
pdf ประกาศ ว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี ๒๕๖๓ 136 KB 74
pdf ประกาศ เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา ๒๕๖๐ 1 MB 91
pdf ประกาส เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ประจำ 1 MB 697
jpg คิวอาร์โค็ด แจ้งชำระค่าลงทะเบียนเรียน 214 KB 360
ppt แนะแนวหลักสูตร 56 MB 545
pdf แบบฟอร์มขอเปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษตามข้อบังคับ ฯ 46 KB 438
pdf คู่มือการสมัครสอบ MCU-GET ผ่านระบบออนไลน์ 425 KB 1122
pdf Preparation for MCU_GET 6 MB 1910
pdf คู่มือหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 1 MB 2003