พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน,ผศ.ดร.
ผู้อำนวยการสถาบันภาษา

พระวิศิษฐกุล  สิริปญฺโญ
ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ

กลุ่มงานจัดการศึกษา

นายธวัชชัย จงสุขสันติกุล

งานทะเบียนและวัดผล
งานจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET
083-614-9992

นายพิพัฒน์  แก้วใส

งานหลักสูตรและตำรา
งานหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับมหาบัณฑิต MCU 003, MCU 004
087-552-4654

กลุ่มงานบริการวิชาการ

นายประสบ สุระพินิจ

งานบรรณรักษ์
งานหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต MCU 005 ,MCU 006
087-013-4666

นางสาวมนัสชนก เมืองเงิน

งานหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปและภาษาอื่น ๆ
097-129-6878