พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร.
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ.ดร.
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร.
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

พระเทพเวที, รศ.ดร.
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต

พระโสภณวชิราภรณ์
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ

พระครูโสภณพุทธิศาสตร์, ผศ.ดร.
รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่

ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผศ.ดร.วีรกาญจน์ กนกกมเลศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระมหาสมพงษ์ คุณากโร, ดร.
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ศ.ดร.กาญจนา เงารังษี
มหาวิทยาลัยนเรศวร

รศ.ดร.สุชารัช รีมกีรติกุล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ.ดร.อังคณา ทองพูน พัฒนศร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.ดร.กรรณิการ์ กาญจันดา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แพร่เฉลิมพระเกียรติ

ดร.ณัฏฐพล สันธิ
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

ผศ.ศศิกานต์ โฆษิตตระกูล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อาจารย์เฉลิยมเกียรติ เย็นเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

อาจารย์อาทิตยา นราฐากุล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ.นพพร สโรบล 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ.ดร.ประกาศิต สิทธิ์ธิติกุล 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ.ดร.เสาวดี กงเพชร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผศ.ดร.ดาเรศ นฤมล
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

ดร.หทัยชนก โกมินทรชาติ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

อาจารย์ศิรินพรรณ ชุ่มอินทจักร
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

อาจารย์สิริกันยา ดาวิไล
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

อาจารย์สิทธิเชศวร์ เจนเรื่อย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.สุรีย์ คงสมจิตต์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ.ดร.นวมินทร์ ประชานันท์
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

ผศ.ดร.ชไมพร พุทธรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

ดร.จงกิจ วงษ์พินิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

ผศ.ช่อทิพย์ วิริยะ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์อัศนีย์ นันทชันพันธ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์ชาติพร เมืองโคตร มุงคุณแสน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

ดร.นิชฎารัสมิ์  รักษาสัตย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

รศ.ดร.สุรีย์พงษ์ โพทองสุนันท์
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ผศ.ดร.จอมรัฐ พัฒนศร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.ดร.กษมา สุวรรณรักษ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ดร.ศุลีพร เศวตพงษ์
สถาบันเทคโนโยลีปทุมวัน

ผศ.จำเริญ ฐานันดร
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

อาจารย์มัลลิกา ภูมะธน
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค๋

อาจารย์สุกันดา สง่าพันธุ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์