สถาบันภาษา อาคารเรียนรวม ชั้น 4 โซน D
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา 13170
โทรศัพท์ : 035-248098